Tr­ường mầm non Nam Hồng thuộc xã Nam Hồng huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội. Tr­ường đ­ược thành lập từ năm 1960 khi đó trư­ờng ch­ưa có lớp học phải đi học nhờ, học tạm tại các Đình, nhà kho, nhà dân…. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học còn nghèo nàn, hạn chế. Các lớp mẫu giáo, nhà trẻ nằm rải rác ở 4 thôn (Thôn Vệ, Tằng My, Đìa, Đoài). Các cô giáo đa số...